null Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và hướng dẫn rửa tay đúng cách

(Thứ ba, 03/03/2020 15:37)

Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19.

 

* Bộ Y tế Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc như sau:

 

 

* Bộ Y tế hướng dẫn rửa tay đúng cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 như sau:


 

BỘ Y TẾ / THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM